Engelse spreuken, gezegden, levensmotto’s, en andere inspirerende teksten

Laatst bijgewerkt op 17 maart 2023 om 17:50

Array

Engels is de nummer één voertaal in de wereld. Het is daarom niet vreemd dat veel van de inspirerende teksten en levensmotto’s die we terugvinden vaak in het Engels geschreven zijn. De Engelse taal heeft woorden en uitdrukkingen waar we in onze eigen taal niet altijd een geschikt woord of uitspraak voor hebben.

Op deze pagina vind je een uitgebreide verzameling Engelse gezegden, spreuken, levensmotto’s, en vele andere inspirerende teksten. Stuur iemand een kaartje met een van deze teksten om de ander op te vrolijken of een hart onder de riem te steken.

Heb jij ook nog een mooie Engelse tekst op de plank liggen? Laat dan zeker even een reactie achter aan het eind van deze pagina.  

The trouble is, if you don’t risk anything, you risk even more.

One is not born a woman, one becomes one.

Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is a mystery.

Reality is something you rise above.

A dog is the only friend on earth that loves you more than he loves himself. – Een hond is de enige vriend op aarde die meer van jou houdt dan van zichzelf.

If you obey all the rules, you miss all the fun. – Als je aan alle regels voldoet, mis je al het plezier.

Roses are red, violets are blue, I waited a long time, now I’ve finally with you. – Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, ik heb lang gewacht, nu ben ik eindelijk bij je.

When you can’t make them see the light, make them feel the heat. – Als je ze het licht niet kunt laten zien, laat ze dan de hitte voelen. ― Ronald Reagan

The best view comes after the hardest climb. – Het beste uitzicht komt na de zwaarste klim.

Sometimes you need bad things to happen to inspire you to change and grow. – Soms moet je slechte dingen laten gebeuren om je te inspireren om te veranderen en te groeien.

Life is short, live it, love is rare, grab it, anger is bad, dump it, fear is awful, face it, memories are sweet, cherish them. – Het leven is kort, leef het, liefde is zeldzaam, grijp het, woede is slecht, dump het, angst is vreselijk, onderga het, herinneringen zijn zoet, koester ze.

You will do foolish things, but do them with enthusiasm.

What a lovely surprise to finally discover how unlonely being alone can be.

When I’m pushing myself, testing myself, that’s when I’m happiest. That’s when the rewards are greatest.

After a storm comes a calm. – Na regen komt zonneschijn. ― Matthew Henry

Be patient. Sometimes you have to go through the worst to get the best. – Wees geduldig. Soms moet je door het ergste gaan om het beste te krijgen. ― Karen Salmansohn

Don’t treat people as bad as they are, treat them as good as you are. – Behandel mensen niet zo slecht als ze zijn, behandel ze zo goed als jij bent. ― Mother Teresa

Enjoy the little things of life, one day you’ll look back and realize they were the big thing. – Geniet van de kleine dingen van het leven, op een dag zul je terugkijken en beseffen dat het grote waren.

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. – Obstakels zijn die angstaanjagende dingen die je ziet als je je ogen van je doel afhaalt.

Be careful what you tell people, a friend today could be an enemy tomorrow. – Wees voorzichtig met wat je mensen vertelt, de vriend van vandaag kan morgen een vijand zijn.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. – Bouw je eigen dromen, of iemand anders zal je inhuren om de hunne te bouwen. ― Farrah Gray

Don’t dream your life, live your dream. – Droom niet over je leven, leef je droom. ― Miasha 

We know the truth, not only by the reason, but also by the heart. – We kennen de waarheid, niet alleen door de reden, maar ook door het hart. ― Blaise Pascal

The most wonderful place to be is in love. – De mooiste plek om te zijn is verliefd.

You’re not over it if it still makes you angry. – Je bent er nog niet overheen als het je nog steeds boos maakt.

You only fail if you quit. – Je faalt alleen als je stopt. ― Ginger Gelsheimer

If you are not doing what you love, you are wasting your time. – Als je niet doet waar je van houdt, verspil je je tijd. ― Billy Joel

I love romantic comedies, they make my heart smile, my eyes water and my mind think. – Ik hou van romantische komedies, ze laten mijn hart glimlachen, mijn ogen wateren en mijn geest denken.

Life is too short to argue with stupid people. – Het leven is te kort om discussiëren met domme mensen.

A lie is a lie, no matter how big or how small it is. – Een leugen is een leugen, hoe groot of hoe klein deze ook is.

Always stand for what you believe in, even if it means standing alone. – Sta altijd voor waar je in gelooft, ook al betekent het dat je alleen staat. ― Andy Biersack

Sometimes too much happiness can be frightening, because you know it’s going to end. – Soms kan te veel geluk beangstigend zijn, omdat je weet dat het zal eindigen.

Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited about what could go right. – Stop met bang te zijn voor wat er mis kan gaan en begin enthousiast te worden over wat goed zou kunnen gaan.

Stay strong and just believe in yourself. – Blijf sterk en geloof gewoon in jezelf.

So, when someone says, “I slept like a baby” they mean they woke up screaming every 45 minutes? – Dus, wanneer iemand zegt: “Ik sliep als een baby”, bedoelen ze dan dat ze elke 45 minuten schreeuwend wakker werden?

I wish people were like money so you could hold them up to the light to see which ones are real and which ones are fake. – Ik wou dat mensen als geld waren, zodat je ze tegen het licht houden om te zien welke echt zijn en welke nep.

Don’t ruin a good day by thinking about the bad day of yesterday. Let it go. – Verpest een goede dag niet door aan de slechte dag van gisteren te denken. Laat het los. ― Grant Cardone

Behind every scar there is an untold story of survival. – Achter elk litteken schuilt een onverteld verhaal van overleven.

A dream costs nothing unless you want it to come true. – Een droom kost niets tenzij je wilt dat het uitkomt.

Never forget who was there when no one else was. – Vergeet nooit wie er was toen er niemand anders was.

It takes a lot to hate you, It takes too much to forget you, but it took so little to love you. – Het kost veel om je te haten, het kost te veel om je te vergeten, maar het kostte zo weinig om van je te houden.

Love is never about finding the hand that perfectly fits yours, it’s about finding that one person who is willing to hold your hand, no matter how unfit it may be. – Liefde gaat nooit over het vinden van de hand die perfect bij de jouwe past, maar met het vinden van die ene persoon die bereid is je hand vast te houden, hoe ongeschikt die ook is.

There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that’s your own self. – Er is maar één hoek van het universum waarvan je zeker weet dat je hem kunt verbeteren, en dat is je eigen zelf.

When someone gives you a nickname, it means you are special to them. – Als iemand je een bijnaam geeft, betekent dit dat je speciaal bent voor hen.

The hardest part of acting like you don’t care, is knowing how much you actually do. – Het moeilijkste van acteren alsof het je niet uitmaakt, is weten hoeveel je eigenlijk doet.

What hurts you today makes you stronger tomorrow. – Wat je vandaag pijn doet, maakt je morgen sterker.

The words are easy when the language is love. – De woorden zijn gemakkelijk als de taal liefde is.

Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. – Leef alsof je morgen zou sterven, leer alsof je voor altijd zou leven.

Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. – Elke dag is een nieuw begin. Haal diep adem, lach en begin opnieuw.

Don’t love 1, don’t love 2, but love the 1 who loves you. – Hou niet van 1, hou niet van 2, maar hou van degene die van je houdt.

Accept your mistakes and move on. – Accepteer je fouten en ga verder.

Happiness is a direction, not a destination. – Geluk is een richting, geen einddoel.

If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see, I’ll be the light to guide you. – Als je ooit verdwaald raakt in het donker en je niets kunt zien, zal ik het licht zijn om je te begeleiden.

Don’t love everybody, be loved by everybody. – Hou niet van iedereen, wordt geliefd door iedereen.

Always remember that you’re unique. Just like everyone else. – Onthoud goed dat jij uniek bent. Net als iedereen. ― Margaret Mead

Even the smallest lie can break the biggest trust. – Zelfs de kleinste leugen kan het grootste vertrouwen breken.

Anyone who can walk to the welfare office can walk to work. – Iedereen die naar het bijstandskantoor kan lopen, kan naar zijn werk lopen. ― Al Capp

No-one can ever say it’s true.

Everybody deserves second chances, but not for the same mistakes. – Iedereen verdient een tweede kans, maar niet voor dezelfde fouten.

Nobody is perfect until you fall in love with them. – Niemand is perfect totdat je verliefd op ze wordt.

Why is it when you do something terrific, nine times out of 10 you’re all alone, but when you screw up really big, the whole world is watching? – Waarom is het dat wanneer je iets geweldigs doet? Negen van de tien keer ben je helemaal alleen, maar als je het echt heel erg verknalt, kijkt de hele wereld toe? ― Mr. Destiny

If I learn from my mistakes I can afford to make another one. Ruud Poppelaars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *